Toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens

Informations sur le traitement des données à caractère personnel

Hierbij geef ik aan ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01, Mladá Boleslav, Identificatienr.: 00177041, ingeschreven in het Handelsregister dat wordt bijgehouden door de Gemeentelijke Rechtbank van Praag onder sectie B dossier nr. 332, verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens (hierna de "onderneming ŠKODA AUTO" genoemd),

mijn vrije en vrijwillige toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in de volgende mate: naam, familienaam, e-mailadres, geboortedatum en in voorkomend geval ook andere informatie die ŠKODA AUTO over mij heeft verkregen en zal gebruiken om haar marketingactiviteiten beter op mijn behoeften af te stemmen,

met het oog op: mij te contacteren met het aanbod van producten en diensten van het merk ŠKODA, waaronder het verstrekken van informatie over producten, diensten, evenementen, wedstrijden, het versturen van nieuwsbrieven en feestelijke groeten.

Toestemming wordt gegeven voor vijf jaar.

Ik erken dat ik het recht heb om mijn toestemming te allen tijde elektronisch in te trekken op de website http://www.skoda-auto.com/data-privacy of in schriftelijke vorm op het adres van de onderneming ŠKODA AUTO. Ik heb het recht de toestemming in te trekken voordat de verwerkingsperiode waarvoor de toestemming werd verleend, is verstreken. De intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens is te vinden in de onderstaande bijlage, die integraal deel uitmaakt van deze toestemming. Algemene informatie met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens is ook beschikbaar op de website http://www.skoda-auto.com/data-privacy.

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Met dit document verstrekken wij u, als verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens – de onderneming ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, Identificatienr.: 00177041, ingeschreven in het Handelsregister dat wordt bijgehouden door de Gemeentelijke Rechtbank van Praag onder sectie B dossier nr. 332 (hierna de "onderneming ŠKODA AUTO" genoemd) – informatie over de verwerking van persoonsgegevens en uw rechten in verband met deze verwerking.

De verwerking van persoonsgegevens omvat de volgende activiteiten:

Verrichten van marketingactiviteiten

Doel van de verwerking:
Mij te contacteren met het aanbod van producten en diensten van het merk ŠKODA, waaronder het verstrekken van informatie over producten, diensten, evenementen, wedstrijden, het versturen van nieuwsbrieven en feestelijke groeten
Beschrijving van het doel van de verwerking:
Uw persoonsgegevens worden gebruikt om u te informeren over de producten en diensten van ŠKODA AUTO, evenementen, wedstrijden, inschrijvingen op nieuws, advertenties, de verspreiding van catalogi of feestelijke groeten. Wij kunnen een deel van uw persoonsgegevens ook gebruiken om ons te richten op de bovengenoemde communicatie.
Wettelijke grondslag voor de verwerking:
Wij zijn gemachtigd uw persoonsgegevens te verwerken op basis van de door u verleende toestemming. Indien u ons geen toestemming hebt gegeven, zullen wij uw persoonsgegevens om deze reden niet verwerken.
Categorieën van persoonsgegevens die wij verwerken:
Identificatiegegevens, contactgegevens, beschrijvende gegevens, bedrijfsprofiel, technische informatie over het product, transactiegeschiedenis, informatie over familie en andere personen, communicatie, interactie en profielen afgeleid van deze gegevens, netwerkidentificatoren.
Verwerkings- en archiveringsperiode:
5 jaar na het verlenen van de toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens.
Categorieën van gegevensverwerkers of ontvangers aan wie wij de persoonsgegevens kunnen verstrekken:
Marketingbureaus, evenementenbureaus, media-agentschappen, leden van het distributienetwerk, serveroperatoren, gastenbeheeragentschappen, infolijn.

Op verzoek kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan overheidsdiensten, meer bepaald rechtbanken, de politie van Tsjechië en andere wetshandhavingsinstanties voor zover dit noodzakelijk is en binnen de grenzen van de wetgeving.

Bron van de persoonsgegevens:
Wij ontvangen de persoonsgegevens rechtstreeks van u.
Doorgeven van persoonsgegevens aan derde landen of supranationale organisaties:
In het kader van deze verwerking kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan ontvangers in derde landen, d.w.z. de Verenigde Staten. In dat geval kan deze overdracht plaatsvinden op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, d.w.z. aan organisaties die deelnemen aan het "Privacy Shield"-programma, of op basis van standaard contractbepalingen, d.w.z. het modelcontract van de Europese Commissie, zonder dat de tekst wordt gewijzigd, zoals bepaald in de huidige wettelijke reglementering inzake de bescherming van persoonsgegevens. De laatste informatie vindt u op http://www.skoda-auto.com/other/privacy-statement.
Geautomatiseerde besluitvorming op basis van de persoonsgegevens:
Tijdens deze verwerking van persoonsgegevens vindt geen geautomatiseerde besluitvorming op basis van de persoonsgegevens plaats.
Andere informatie
De persoonsgegevens kunnen worden gearchiveerd in het algemeen belang en worden gebruikt voor wetenschappelijke, historische of statistische onderzoeksdoeleinden. In goed onderbouwde gevallen kunnen de persoonsgegevens ook worden verwerkt met het oog op de oplossing van juridische kwesties, met inbegrip van het nakomen van verplichtingen jegens de overheidsorganen en het toezicht op en de voortdurende evaluatie van juridische risico's.
Le présent site Web utilise des cookies

Vous trouverez plus d'informations sur le traitement de vos données à caractère personnel par le biais des cookies et sur vos droits à cet égard dans la section Informations sur le traitement des données à caractère personnel par le biais de cookies et d'autres technologies Web. Ci-dessous, vous pouvez également donner votre consentement au traitement de vos données à caractère personnel pour les finalités indiquées.